nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

E-Document

ศูนย์ข้อมูลเอกสารนิเทศศาสตร์ แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารของคณะนิเทศศาสตร์
ในรูปแบบ E-Document

เกี่ยวกับฐานข้อมูลนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ การจัดเก็บที่เป็นระบบ และสามารถเรียกกลับนำมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ทางคณะฯ จึงได้รวบรวมฐานข้อมูลที่สำคัญไว้ในเว็บไซต์ http://www.commarts.siam.edu/ เพื่อให้บุคลากรภายใน นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก สามารถเลือกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก โดยในเบื้องต้นนี้ ท่านสามารถเลือกข้อมูลจากบาร์ด้านซ้ายในหน้าต่างนี้ เพื่อ Download เอกสารในรูปแบบ pdf เช่น วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ หรือ หลักสูตรที่เปิดสอน เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว ทางคณะฯ กำลังดำเนินการจัดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเอกสารกระดาษพิมพ์ต่างๆ ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น หากท่านมีข้อแนะนำ หรือข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ คณะนิเทศศาสตร์ 02 867 8000  02 867 8000 FREE  ต่อ 5409 จักขอบพระคุณยิ่ง

[PDF] เอกสารประกอบการเรียน


คลิกที่ภาพหน้าปกเพื่อ download ตำราเรียน

 

[PDF] วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นวารสารที่มีจุดมุ่งหมายที่ให้คณาจารย์และนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์มีเวทีในการแสดงออกถึงความวินัยของสาขานี้บทความทุกบทความได้ถูกพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิเทศศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จึงน่าจะรับประกันทางด้านคุณภาพได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้วารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน์ยังเปิดโอกาสให้นักวิชาการหน้าใหม่ใช้เป็นเวทีแสดงผลงานของตนได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเลือกชมวารสารนิเทศสยามปริทัศน์

ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11  
 


[PDF] การจัดการองค์ความรู้

 • แนวทางการศึกษาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์
 • แบบจำลองการสื่อสารเชิงลู่เข้าของคินเขด
 • กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ E-learning
 • วิจัยเชิงคุณภาพ : การแสวงหาทิศทางใหม่ของคณะนิเทศศาสตร์

[PDF] หลักสูตรที่เปิดใช้ของคณะฯ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 ปัจจุบันเปิดสอน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาสื่อดิจิทัล และสาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ นักศึกษาจะต้องศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาเป็นอย่างดี ทางคณะฯ จึงได้จัดทำเอกสารโครงสร้างหลักสูตรทุกหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 / 2554
สามารถ Download รายวิชาสำหรับลงทะเบียนได้ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ปี พ.ศ. 2544-2551
 2. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ปี พ.ศ. 2552
 3. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ปี พ.ศ. 2553
 4. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ปี พ.ศ. 2554 (สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์)
 5. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อดิจิทัล ปี พ.ศ. 2550
 6. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อดิจิทัล ปี พ.ศ. 2553

[Video] ต้อนรับน้องใหม่
ผลงานวีดิทัศน์ต้อนรับน้องใหม่ ปี 2553
ผลิตโดย อ.ธนัช นนท์ขุนทด และ นศ.คณะนิเทศศาสตร์


@Siam U
ผลงานวีดิทัศน์ @Siam U
ผลิตโดย คุณบุญญิตา งามศัพท์ศิลป์ ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 4เครือข่ายวิชาการ

 • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home E-Document E-Document