nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

Academic Network

Academic Network
หน่วยงานความร่วมมือภายนอก เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และเอกชน

เครือข่ายสถาบันการศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ได้มีนโยบายในการร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานกิจกรรมนักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพการศึกษา รายนามสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการ

 1. คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 4. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


นอกจากนั้นแล้ว ในปีการศึกษา 2554 นี้ รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ยังได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ "เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ครม.)" เพื่อดำเนินการร่วมมือทางวิชาการต่อไปในอนาคต คลิกที่นี่ เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ "เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสาร มวลชน (ครม.)"
 
หน่วยงานรัฐและเอกชน
คณะนิเทศศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ โดยเฉพาะการร่วมมือกับเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยมุ่งเน้นในงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และงานสหกิจศึกษา

รายชื่อหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน ที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการ

 1. คณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาชน
 2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 4. สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา
 5. เครือข่ายชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยสยาม
 6. ฯลฯ

เครือข่ายวิชาการ

 • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Academic Network Academic Network