nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

Survey & Poll

Survey & Poll
แบบสอบถามและแบบประเมิน แหล่งรวมแบบสอบถาม แบบประเมิน และผลโหวตกิจกรรมต่างๆ
    

คณะนิเทศศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อดิจิทัลบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรมออนไลน์มาตลอดปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา เช่น กิจจกรรมโหวตคัดเลือกนางนพมาศไซเบอร์ กิจกรรมโหวตคัดเลือกผู้ชนะการแข่งขันถ่ายภาพในวาระต่างๆ การโหวตเลือกบทความดีเด่นในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ เช่น บทความวันแม่ดีเด่น บทความวันพ่อดีเด่น เป็นต้น
ในปีการศึกษา 2554 นี้ ทางคณะนิเทศศาสตร์ จะยังคงใช้สื่ออนไลน์ของคณะฯ เพื่อสื่อสารไปยังนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก โดยเฉพาะการจัดโหวตในระบบออนไลน์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพในความเป็นประชาธิปไตย และเคารพการตัดสินใจของเสียงส่วนใหญ่ โปรดติดตามกิจกรรมของทางคณะฯ ได้ที่นี่

หัวข้อกิจกรรมโหวต 2554
คณะนิเทศศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อดิจิทัลบนโลกออนไลน์ในปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรมออนไลน์มาตลอดปีการศึกษา 2553 ที่ผ่านมา เช่น กิจจกรรมโหวตคัดเลือกนางนพมาศไซเบอร์ กิจกรรมโหวตคัดเลือกผู้ชนะการแข่งขันถ่ายภาพในวาระต่างๆ การโหวตเลือกบทความดีเด่นในวันสำคัญต่างๆ ของชาติ เช่น บทความวันแม่ดีเด่น บทความวันพ่อดีเด่น เป็นต้น

หัวข้อกิจกรรมและแบบสอบถาม

  • ให้เกรดความพึงพอใจกับเว็บไซต์กันหน่อยจ้า เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อวัดผลการสร้างสรรค์เว็บไซต์ของคณะกรรมการออนไลน์ และวัดผลการมีส่วนร่วมเบื้องต้นของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ
  • ฯลฯ

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Survey & Poll Survey & Poll