nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

สำนักคณบดีชื่อ-สกุล รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ตำแหน่ง คณบดี
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน -
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) -
E-mail -
Facebook -
คุณวุฒิ ร.บ.รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมฯ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  M.A. (Political Science), The Ohio State University, U.S.A.
  Ph.D., Communication, The Ohio State University, U.S.A.

ชื่อ-สกุล นางสาววลัยวรรณ สีคำ
ตำแหน่ง เลขานุการคณะ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 399 1137
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Waraiwan Srikum
คุณวุฒิ นศ.บ.นิเทศศาสตร์ (วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์) มหาวิทยาลัยสยาม

 

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์จัดโครงการศึกษาดูงานขึ้น ณ สถานีข่าว TNN24 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีการและเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการเปลี่ยนผ่านของนักข่าวจากยุคสื่อสิ่งพิมพ์สู้ยุคดิจิทัลโดยมีคุณปฏิวัติ (ผู้บริหาร TNN24) เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้นำเยี่ยมชมการทำงานของสถานีข่าว TNN24 ขอขอบคุณสถานีข่าว TNN24 ที่มอบประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาค่า

อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ จัดโครงการสร้างสรรค์สื่อสู่ชุมชนครั้งที่ 5 ขึ้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อบูรณาการความรู้ ทักษะในรายวิชา 141-437 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสู่การบริการชุมชนโดยให้เปล่า ผลงานหลักคือการออกแบบตราสินค้า (logo) การออกแบบและรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจตามความต้องการของชุมชน

คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เพื่อรับรองผู้สมัตรฯ และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันเป็นรากฐานที่ดีของระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและของแสดงความยินดีกับงคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยค่า

รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ,อาจารย์ประกิจ อาษา และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ ม.นเรศวร จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ Street Foods ในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2558 ณ วังหลัง ท่าพระจันทร์ และภาพกลางคืนตรอกช้าวสารท่าพระอาทิตย์

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised