nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

อาจารย์ปฐมพงษ์ ท่าข้าม

 

 

 

คุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

 ผลงานวิชาการ

ปีการศึกษา 2559

 Download :: การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว (รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 ) หน้า 117 - 125  

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised อาจารย์ปฐมพงษ์ ท่าข้าม