nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

โครงการศึกษาดูงานด้านการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์จัดโครงการศึกษาดูงานขึ้น ณ สถานีข่าว TNN24 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีการและเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการเปลี่ยนผ่านของนักข่าวจากยุคสื่อสิ่งพิมพ์สู้ยุคดิจิทัลโดยมีคุณปฏิวัติ (ผู้บริหาร TNN24) เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้นำเยี่ยมชมการทำงานของสถานีข่าว TNN24 ขอขอบคุณสถานีข่าว TNN24 ที่มอบประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาค่า

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised โครงการศึกษาดูงานด้านการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์