nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

โครงการสร้างสรรค์สื่อสู่ชุมชนประจำปีการศึกษา 2557

อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ จัดโครงการสร้างสรรค์สื่อสู่ชุมชนครั้งที่ 5 ขึ้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อบูรณาการความรู้ ทักษะในรายวิชา 141-437 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสู่การบริการชุมชนโดยให้เปล่า ผลงานหลักคือการออกแบบตราสินค้า (logo) การออกแบบและรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจตามความต้องการของชุมชน

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised โครงการสร้างสรรค์สื่อสู่ชุมชนประจำปีการศึกษา 2557