nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เพื่อรับรองผู้สมัตรฯ และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันเป็นรากฐานที่ดีของระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและของแสดงความยินดีกับงคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยค่า

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์