nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

Communication Arts

 จำนวนผู้เข้าชม Counter for tumblr คน

 
 
 
  จดหมายข่าวคณะนิเทศศาสตร์ [นิเทศสาส์น]
 
 

จดหมายข่าวคณะนิเทศศาสตร์ประจำเดือน พ.ย. 2560 


รอบรั้วนิเทศศาสตร์ 

12 | 01 | 2561 - กิจกรรมการประลองความสามารถทางวิชาการ (The Academic battles)

10 | 01 | 2561 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวด Your Funny Maple Story

30 | 11 | 2560 - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ พิจารณาข้อสอบปลายภาค

30 | 11 | 2560 - พิธีต้อนรับกรรมการพิจารณาหลักสูตรชุดใหม่

28 | 11 | 2560 - งานสยามนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสยาม : เรียนรู้กับมืออาชีพ

25 | 11 | 2560 - กิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์ "คนทีวีพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 3"

23 | 11 | 2560 - กิจกรรมความร่วมมืิอกับคณะเภสัชศาสตร์

18 | 11 | 2560 - อบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based learning) 

11 | 11 | 2560 - ทีมฟิลิกซ์ คว้ารางวัลสร้างสรรค์สื่อดีสู่สังคมครั้งที่ 1 

10 | 11 | 2560 - สกอ.เยี่ยมชมการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานสื่อสารการแสดง 

02 | 11 | 2560 - ทัศนศึกษา เยี่ยมชมการถ่ายบันทึกเทปรายการเท่งโหน่งวิทยาคม 

21 | 10 | 2560 - การฝึกอบรมการทำตราสัญลักษณ์ (Logo) และฉลากสินค้า (Label) 

13 | 10 | 2560 - กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙  

16 | 09 | 2560 - กิจกรรม "วันสานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยสยาม" 2560

09 | 09 | 2560 - น.ศ.ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ดำเนินการสำรวจความต้องการชุมชนดอนไก่ดี 

08 | 09 | 2560 - กิจกรรมประลองความสามารถด้านสหกิจศึกษา

07 | 09 | 2560 - พิธีไหว้ครูคณะนิเทศศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560

18 | 08 | 2560 - การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

17 | 08 | 2560 - อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

17 | 08 | 2560 - การจัดทำแผนรณรงค์การสื่อสารสุขภาพและการสร้างสรรค์สื่อสุขศึกษา ยุค 4.0 

15 | 08 | 2560 - พิธีรำลึกผู้ก่อตั้งสถาบัน อาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

09 | 08 | 2560 - อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์มอบเกียรติบัตร "สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์"

08 | 08 | 2560 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 10 ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ ครั้งที่ 2

25 | 07 | 2560 - หลักสูตรการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

14 | 07 | 2560 - การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 

24 | 06 | 2560 - บริการวิชาการ : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

23 | 06 | 2560 - กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่คณะนิเทศศาสตร์ CA'60

12 | 06 | 2560 - การถ่ายภาพหมู่บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

26 | 04 | 2560 - พิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ "อัตตาตัวตนคนเซลฟี" 

22 | 04 | 2560 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์สัมมนา นักข่าวยุด 4.0 

07 | 04 | 2560 - ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรท่านคณบดี คณะนิเทศศาสตร์

17 | 03 | 2560 - โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษากิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องการแต่งเอฟเฟค 

11 | 03 | 2560 - โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

04 | 03 | 2560 - โครงการวารสารศาสตร์เพื่อสังคมครั้งที่ 7 (อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี)

26 | 02 | 2560 - โครงการหนังสือพิมพ์โรงเรียน ครั้งที่ 5 Basic to Mobile Journalist

16 | 02 | 2560 - Cultural Understanding and the Hospitality Industry Training Program

11 | 02 | 2560 - การแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6

31 | 01 | 2560 - การอบรมเรื่อง "กระบวนการสร้างสรรค์บทละครโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน"

15 | 01 | 2560 - การประลองความสามารถทางวิชาด้านการจัดทำโครงงาน

20 | 12 | 2559 - การสอบโครงงานด้านวารสารศาสตร์ (รายวิชา 141-493)

15 | 12 | 2559 - กิจกรรมมนำเสนอสารคดีเชิงข่าว (Final Project) วิชาศิลปะดิจิทัล

09 | 12 | 2559 - ศึกษาดูงานรายการโทรทัศน์ “รายการ เท่ง โหน่ง วิทยาคม”

03 | 12 | 2559 - อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดง ‘Mime ละครใบ้’

29 | 11 | 2559 - กิจกรรมสยามนิทัศน์ (คณะนิเทศศาสตร์)

25 | 11 | 2559 - กิจกรรมพัฒนานักศึกษา บรรยายพิเศษกระบวนการผลิตข่าว

11 | 11 | 2559 - สัมมนา"การควบคุมสื่อเพื่อยกระดับการรายงานข่าวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์"

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised Communication Arts