nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์

การอบรมในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”  

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 15.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ 19-704 อาคาร 19 ชั้น 7

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาและโครงงาน จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”    โดยมีอาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ประธานคณะกรรมการฯเป็นผู้นำการเสวนา ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

1.หัวข้อองค์ความรู้

“แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”

2.ประเด็นปัญหา

แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาควรมีลักษณะอย่างไร

3.แนวทางการศึกษา

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”  พบว่ารูปแบบกิจกรรมการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษายังไม่มีความหลากหลายน่าสนใจ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปในแนวทางการสอนในรายวิชาดังกล่าว ในขั้นต้น(ภาคการศึกษานี้) ด้วยการจัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการตรงจากภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ กำหนดให้จัดอบรมวันที่ 28 มีนาคม 2558 

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา

 

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ 19-704 อาคาร 19 ชั้น 7ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน โดยผลสรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (คะแนนเฉลี่ยน 4.65)

 

อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์

ผู้สรุปและประเมินผล

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา