nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์

การอบรมในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-15.00 น.

ณ ห้อง19-703 อาคาร 19 ชั้น 7

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ  ติงศภัทิย์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่คณาจารย์ในคณะ ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

1.หัวข้อองค์ความรู้

“การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  

 

2.ประเด็นปัญหา

การจัดทำมคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping มีวิธีการอย่างไร

 

3.แนวทางการศึกษา

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  พบว่า การกำหนดจุดเน้นใน Curriculum Mapping และยึดเป็นแนวทางในการจัดทำมคอ.3 จะส่งผลให้ การเขียนรายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชาถูกต้อง และนำไปสู่การหาแนวทางการทวนผลสัมฤทธิ์ได้

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนยังต้องแต่ละวิชาต้องทบทวนจุดเน้นที่เหมาะสมสำหรับวิชา เพื่อให้การเรียนมคอ.3 และ มคอ.5 ถูกต้อง 

 

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง19-703 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 30 ท่าน โดยผลสรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ “มาก” (คะแนนเฉลี่ยน 4.25)

อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์

ผู้สรุปและประเมินผล

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping