nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

“Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์

การอบรมในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.

ณ ห้อง19-703 อาคาร 19 ชั้น 7

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะกรรมการพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้นำการอบรม ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

1.หัวข้อองค์ความรู้

“Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”

2.ประเด็นปัญหา

การวิจัยทางการสื่อสารในแต่ละสาขาควรมีลักษณะใด

3.แนวทางการศึกษา

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”  พบว่าการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางการสื่อสารของอาจารย์ยังมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้อง และนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามสาขาวิชานั้นๆ 

ทั้งนี้ ท่านคณบดีมีข้อเสนอแนะให้เริ่มการกำหนดหัวข้อวิจัยจากรายวิชาที่คณาจารย์แต่ละท่านสอน 

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา” ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  ณ ห้อง19-703 อาคาร 19 ชั้น 7 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 35 ท่าน โดยผลสรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (คะแนนเฉลี่ยน 4.75)

 

อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์

ผู้สรุปและประเมินผล

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”