nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

“Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์

การอบรมในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้อง19-702 อาคาร 19 ชั้น 7

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะกรรมการพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้นำการอบรม ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

1.หัวข้อองค์ความรู้

“Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”

2.ประเด็นปัญหา

การวิจัยทางด้านการสื่อสารในแต่ละสาขาวิชามีแนวทาง และระเบียบวิธีที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องทราบว่าแนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาคือลักษณะใด 

3.แนวทางการศึกษา

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”  พบว่าการค้นหาความรู้ ความจริงทางด้านการสื่อสารมีวิธีการที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้วิธีการหนึ่งที่เหมาะสมและสามารถบูรณาการชั้นเรียนร่วมกับการวิจัยได้คือการที่อาจารย์ผู้สอนทำวิจัยเกี่ยวกับวิชาที่สอนโดยใช้ชิ้นงาน หรือให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร” ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้อง19-702 อาคาร 19 ชั้น 7 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 30 ท่าน โดยผลสรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (คะแนนเฉลี่ยน 4.65)

 

อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์

ผู้สรุปและประเมินผล

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”