nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ในหัวข้อ “วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง Way of Life, Traditions and Cultures on the Differences”  โดยมีการนำเสนอมุมมองที่แตกต่างผ่านเลนส์  เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิต อารมณ์และความรู้สึกในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะนำมาเป็นเรื่องราวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรม ที่มีทั้งคุณค่าและประสบการณ์ ภายใต้ความประทับใจ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย  มงคลวนิช  อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยามเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ซึ่งมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) มอบใบประกาศเกียรติประวัติแก่ นางสาววัชรี ภูรักษา (เวย์ JR'54) ที่เข้ารอบสุดท้าย (Final Lists) ในการพิจารณารางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น พุทธศักราช 2557 

นางสาววัชรี ภูรักษา (เวย์ JR'54) เป็นนักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีผลการเรียนดี (3.82) ความประพฤติเรียบร้อย ร่วมกิจกรรมของคณะฯ และภาควิชาฯ ด้านกิจกรรมเวย์รับตำแหน่งประธานนักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ปีการศึกษา 2557 ตลอดระยะเวลา 4 ปี นางสาววัชรี ภูรักษาสร้างความภูมิใจให้แก่คณาจารย์เสมอมา คณะนิเทศศาตร์ขอยกย่องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วยนะคะ 

" เติมเต็มทุกความฝัน - ครบถ้วนทุกสาขาวิชา " คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 บัดนี้เป็นต้นไป >> สนใจติดต่อ 02 457 0068 - 02 867 8000 - 02 868 6000 ต่อ 5409 หรือ 5151 นะคะ

 

 

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 โดยพิจารณาจากการเขียนบทความเกี่ยวกับข่าวดิจิทัลจากนักศึกษาทั่วประเทศ โดยผู้ผ่านการพิจารณามีรายชื่อต่อไปนี้


(1) นางสาวมิน แซ่จัง - JR'57
(2) นางสาวนริศรา สาลีวงค์ - JR'56
(3) นางสาวสุนิษา บุญเดช - JR'56
(4) นางสาวฐิภาภรณ์ สากลวารี - JR'56

 

โดยตัวแทนนักศึกษาจะเข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ NECTEC (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ขอเป็นกำลังใจให้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะ

 

          การสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ (Work-Based Learning) ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสลับกับการเรียนรู้ในห้องเรียนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) เสริมทักษะประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employ Ability) และเสริมคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ ภายหลังนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานสหกิจศึกษาซึ่งต้องสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักของภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised