nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

นักศึกษาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เข้าร่วมการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 .ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ NECTEC (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) โดยการอบรมมีการฝึกทำ Website ข่าวออนไลน์เพื่อฝึกปฏิบัติงานข่าว การวางแผนการตลาด ร่วมถึงการออกแบบดีไซน์หน้า Website ในการนี้  นางสาวมิน แซ่จัง นางสาวนริศรา สาลีวงค์ นางสาวฐิภาภรณ์ สากลวารี (นักศึกษาการหนังสือพิมพ์ฯ) และเพื่อนต่างสถาบันได้เสนอข่าวประเด็นเด็กเยาวชนสถานพินิจซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 และนางสาวสุนิษา บุญเดชได้รับรางวัลชมเชย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 ด้วยนะคะ  

 

 

   
   
 

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 บัณพิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเข้าพิธีซ้อมใหญ่รับประมานปริญญาบัตร  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ก่อนจะมีพิธีประทานปริญญาบัตรจากพระวรวงศ์เทอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันศุกร์ ที่ 4 กันยายนต่อไป .. ในการนี้คณบดี คณาจารย์ บุคลาการคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษาตามที่ตัวท่านและครอบครัวปรารถนา ตลอดระยะเวลาที่ท่านศึกษาและใช้ชีวิตในคณะนิเทศศาสตร์นั้น คณะฯได้บ่มเพาะให้ทุกท่านเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะนักนิเทศศาสตร์ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติสู่ความยั่งยืนสืบไป 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาสยาม จัดการจัดประชุมวิชาการ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5” ขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาการโฆษณา สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อดิจิทัล สาขาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสาขาสื่อสารการแสดง รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์และยังใช้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการตลอดจนวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ 

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised