nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ ประชุมมอบนโยบายแก่คณาจารย์ในคณะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 19-701

20 สิงหาคม 2558 :: ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาและนำเสนอรายงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษา 3/2557 ณ 15-404

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาเครือข่ายนิเทศศาสตร์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศิริกายะ  ประธานเครือข่ายนิเทศศาสตร์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมในกลุ่มนิสิต/นักศึกษา หัวข้อ “อาสา อนามัย ปี ๒๕๕๘”นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนิสิต/นักศึกษา อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กับ เครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๓ ประการ ดังนี้

๑. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาบูรณาการความรู้และหลักคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่สอดคล้องตามภาระงานด้านต่างๆ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๒. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการเผยแพร่งานส่งเสริมสุขภาพให้แก่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

๓. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมเครือข่ายนิเทศศาสตร์

จากการดำเนินการดังกล่าว ปรากฏว่ามีโครงการของกลุ่มนิสิต นักศึกษาจากสถาบันสมาชิกเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและเข้ารับประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย จำนวน ๑๐ กลุ่ม จาก ๗ สถาบัน

ภาควิชาสื่อสารการแสดงทั้งคณาจารย์และนักศึกษา จัดแสดงละครเวที “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด....ของผัก(สุขภาพ)คนเมือง” ในงานมหกรรม “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด....ของผัก(สุขภาพ)คนเมือง” ครั้งที่ 1 
ตอน: ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม
วันเสาร์ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ตลาดวัดชัยฉิมพลี แขวงบางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ภาพ : อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และนักศึกษาภาควิชาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised