nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

30 สิงหาคม 2558 อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม ร่วมบริการวิชาการ เป็นวิทยากรต้อนรับคณะฑูต เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

บริการวิชาการ. คณะนิเทศศาสตร์ จัดบริการวิชาการแก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์ บางบอน ซึ่งกิจกรรมอบรม "การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และการแต่งภาพบุคคล" เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนด้านนิเทศศาสตร์ โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข และอาจารย์ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข เป็นวิทยาการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ อาคาร 12 ชั้น 7

อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญ ภาควิชาสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานจิตรกรรมจำนวน 3 ชิ้น ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย INDO – THAILAND โดยศิลปินอินเดียและศิลปินไทย ซึ่งจัดโดย Rebel Art Space ร่วมกับ อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ ในฐานะภัณฑารักษ์ของนิทรรศการครั้งนี้ ทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 ณ Rebel Art Space สุขุมวิท 67 กรุงเทพมหานค

 

คณะกรรมการพัฒนาคณะสู่สถาบันการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่ครอบคลุมพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ปีการศึกษา 2559

 การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

 การทำวิจัยแบบกรณีศึกษา

 การทำวิจัยแบบกรณีศึกษา (ต่อ) ตอน จากการวิจัยกรณีศึกษาเรื่องผลกระทบสื่อมวลชน

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

 การข้ามผ่านทางการสื่อสาร

***เอกสารการวิจัยแบบกรณีศึกษา


ปีการศึกษา 2558 

 การสื่อสารคือการแบ่งปัน

 What is communication ?

 Sign is Signification

 Semiotic Research

การฟื้นฟูสมรรถณะทางการสอนและการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

HTML 5 กับแนวการเรียนการสอนของคณะนิเทศศาสตร์


ปีการศึกษา 2557

 แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

 การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping

 Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา 

 Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร


 

 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์

การอบรมในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”  

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 15.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ 19-704 อาคาร 19 ชั้น 7

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาและโครงงาน จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”    โดยมีอาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ ประธานคณะกรรมการฯเป็นผู้นำการเสวนา ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

1.หัวข้อองค์ความรู้

“แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”

2.ประเด็นปัญหา

แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาควรมีลักษณะอย่างไร

3.แนวทางการศึกษา

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา”  พบว่ารูปแบบกิจกรรมการสอนในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษายังไม่มีความหลากหลายน่าสนใจ คณะกรรมการฯ ได้ข้อสรุปในแนวทางการสอนในรายวิชาดังกล่าว ในขั้นต้น(ภาคการศึกษานี้) ด้วยการจัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการตรงจากภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ กำหนดให้จัดอบรมวันที่ 28 มีนาคม 2558 

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา

 

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา” ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์ 19-704 อาคาร 19 ชั้น 7ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน โดยผลสรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (คะแนนเฉลี่ยน 4.65)

 

อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์

ผู้สรุปและประเมินผล

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised