nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์

การอบรมในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-15.00 น.

ณ ห้อง19-703 อาคาร 19 ชั้น 7

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ  ติงศภัทิย์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่คณาจารย์ในคณะ ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

1.หัวข้อองค์ความรู้

“การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  

 

2.ประเด็นปัญหา

การจัดทำมคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping มีวิธีการอย่างไร

 

3.แนวทางการศึกษา

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  พบว่า การกำหนดจุดเน้นใน Curriculum Mapping และยึดเป็นแนวทางในการจัดทำมคอ.3 จะส่งผลให้ การเขียนรายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชาถูกต้อง และนำไปสู่การหาแนวทางการทวนผลสัมฤทธิ์ได้

ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนยังต้องแต่ละวิชาต้องทบทวนจุดเน้นที่เหมาะสมสำหรับวิชา เพื่อให้การเรียนมคอ.3 และ มคอ.5 ถูกต้อง 

 

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”  ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง19-703 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 30 ท่าน โดยผลสรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ “มาก” (คะแนนเฉลี่ยน 4.25)

อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์

ผู้สรุปและประเมินผล

 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์

การอบรมในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-10.00 น.

ณ ห้อง19-703 อาคาร 19 ชั้น 7

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะกรรมการพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้นำการอบรม ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

1.หัวข้อองค์ความรู้

“Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”

2.ประเด็นปัญหา

การวิจัยทางการสื่อสารในแต่ละสาขาควรมีลักษณะใด

3.แนวทางการศึกษา

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา”  พบว่าการกำหนดหัวข้อการวิจัยทางการสื่อสารของอาจารย์ยังมีบางส่วนที่ไม่สอดคล้อง และนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามสาขาวิชานั้นๆ 

ทั้งนี้ ท่านคณบดีมีข้อเสนอแนะให้เริ่มการกำหนดหัวข้อวิจัยจากรายวิชาที่คณาจารย์แต่ละท่านสอน 

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : การวิจัยทางการสื่อสารแต่ละสาขา” ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  ณ ห้อง19-703 อาคาร 19 ชั้น 7 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 35 ท่าน โดยผลสรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (คะแนนเฉลี่ยน 4.75)

 

อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์

ผู้สรุปและประเมินผล

 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์

การอบรมในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้อง19-702 อาคาร 19 ชั้น 7

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยคณะกรรมการพัฒนาคณะสู่สถาบันเรียนรู้ จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้นำการอบรม ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

1.หัวข้อองค์ความรู้

“Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”

2.ประเด็นปัญหา

การวิจัยทางด้านการสื่อสารในแต่ละสาขาวิชามีแนวทาง และระเบียบวิธีที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องทราบว่าแนวทางที่เหมาะสมกับแต่ละสาขาคือลักษณะใด 

3.แนวทางการศึกษา

จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร”  พบว่าการค้นหาความรู้ ความจริงทางด้านการสื่อสารมีวิธีการที่หลากหลาย แต่ทั้งนี้วิธีการหนึ่งที่เหมาะสมและสามารถบูรณาการชั้นเรียนร่วมกับการวิจัยได้คือการที่อาจารย์ผู้สอนทำวิจัยเกี่ยวกับวิชาที่สอนโดยใช้ชิ้นงาน หรือให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนา

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “Research Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร” ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้อง19-702 อาคาร 19 ชั้น 7 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 30 ท่าน โดยผลสรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (คะแนนเฉลี่ยน 4.65)

 

อาจารย์ยุทธนา  สุวรรณรัตน์

ผู้สรุปและประเมินผล

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

จุดแข็งของคณะนิเทศศาสตร์

·        มีการทำงานที่เป็นระบบ และกลไก และใช้วงจรประกันคุณภาพในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับดีมาก

·                 ผู้บริหาร(คณบดี)มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารงานในระดับคณะฯ

·          มีประสบการณ์ในระบบการจัดการเรียน การสอนตามสภาพที่เป็นจริง Block Learning  ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สกอ.

·         นโยบายของคณะฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณาจารย์ในด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ

·        คณะฯมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เอกสารสรุปSWOTของคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2557-2558
 

จุดอ่อนของคณะนิเทศศาสตร์

·   คณาจารย์ในคณะฯส่วนใหญ่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ

·             มีอุปกรณ์ในด้านการเรียน การสอนยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา

·          ไม่มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาการทำงานของคณาจารย์

 
 

โอกาสของคณะนิเทศศาสตร์

·        มีนักศึกษาสนใจเรียนในคณะนิเทศศาสตร์จำนวนมากเนื่องจากตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตที่จบในคณะนิเทศศาสตร์

·        ความต้องการของตลาดแรงงานยังมีอยู่มาก เนื่องจากธุรกิจสื่อสารมวลชนกำลังอยู่ในช่วงเติบโต

·        สามารถประยุกต์ให้เข้ากับการทำงานในสายอาชีพอื่นๆได้เป็นอย่างดี

·        มีรถไฟฟ้าบีทีเอสผ่านหน้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาที่อยู่ชานเมืองมีโอกาสเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น

·        การพัฒนาของโลกดิจิทัลทำให้คณะฯมีโอกาสพัฒนาในด้านการเรียน การสอนที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลได้อีกมาก

 
 

ภัยคุกคามของคณะนิเทศศาสตร์

·        การแข่งขันเพื่อแบ่งรับนักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์มีสูงเนื่องจากมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งรัฐและเอกชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น

·        การเดินทางสะดวกมากขึ้นทำให้นักศึกษามีโอกาสเข้าไปเรียนเพิ่มขึ้น

·        มหาวิทยาลัยในย่านฝั่งธนบุรีมีเปิดคณะฯนี้เช่นกัน เช่น ม.กรุงเทพธนบุรี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์

·        ม.รัฐที่เปิดคณะนิเทศศาสตร์มีการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้โอกาสที่ถูกแย่งนักเรียนที่เป็นเป้าหมายของคณะฯมีมากขึ้น

·        ในมหาวิทยาลัยเดียวกันมีเปิดหลักสูตซ้ำซ้อนกับคณะนิเทศศาสตร์ เช่น วิทยาลัยศิลปะการแสดง สาขาวิชาอนิเมชั่นและครีเอทีฟมีเดีย

 

รายชื่อสถาบันศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์

ศึกษาต่อในประเทศ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.commarts.chula.ac.th/

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://203.131.210.100/graduate/

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://www.stou.ac.th/Schools/Sca/ScaNew/index.html

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

http://ca.rsu.ac.th/Course-Master.aspx

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

http://admission.bu.ac.th/

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

http://gscm.nida.ac.th/

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Master Global Media and Communication Studies 

University of Bridgeport

http://www.bridgeport.edu

 

 

M.Sc. Mass Communications

Southern Illinois University Edwardsville

http://www.siue.edu

 

M.A. Advertising and Public Relations

The University of Alabama

https://www.ua.edu

 

M.A. Cinematic Arts-Cinema & Media Studies

University of Southern California

http://www.usc.edu

 

M.A. Journalism with Emphasis in Interactive Media

University of Missouri - Columbia

http://missouri.edu

 

 

M.A. Mass Communication (Specialization in Global Strategic Communication)

University of Florida

http://www.ufl.edu

 

 

Master Journalism Degree

Harvard Extension School ,Harvard University

http://www.extension.harvard.edu

 

 

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised