nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

แหล่งอบรม สัมมนาด้านนิเทศศาสตร์

สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

http://www.btrt60.com/

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมการประชาสัมพันธ์

http://training.prd.go.th/

สถาบันปัญญาธุรกิจ โดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ Nation University

http://www.bangkokbiznews.com/training

Kantana Traning Center

 

http://www.artbangkok.com/

 

แหล่งทุนวิจัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.unisearch.chula.ac.th/

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

http://www.nrct.go.th/

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

http://www.trf.or.th/

ในปีการศึกษา 2558 คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามมีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ โดยสามารถจำแนกเป็นข้อมูลดังนี้

 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล

8.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน

-

8.1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

8.1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

8.1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

8.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

1,704,600

8.2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

8.2.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

8.2.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,704,600

8.3 จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

49

8.3.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

8.3.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

8.3.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

49

8.4 จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

0

8.4.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

8.4.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

8.4.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0

8.5 จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อทั้งหมด

0

8.5.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-

8.5.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

-

8.5.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0

8.5 จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา  (ไม่มีภาระงานสอน)

0

8.5.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-

8.5.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

-

8.5.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0

8.5 จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ โดยมีภาระงานสอน

0

8.5.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-

8.5.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

-

8.5.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

0

8.6 จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

0

8.6.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

-

8.6.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

-

8.6.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0

 

 

 

ข้อมูลบทความ หรือ บทความวิชาการ ของคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2558

1.      บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าถ่วงน้ำหนัก 0.20) จำนวน -  เรื่อง

 

 

2.      บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าถ่วงน้ำหนัก 0.40)จำนวน -  เรื่อง

 

3.      บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 (ค่าถ่วงน้ำหนัก 0.60) จำนวน 9 เรื่อง

3.1  เรื่อง การผลิตรายการโทรทัศน์The Amazing Race, Season 26 Episode 3”     

       ชื่อผู้วิจัย  ชโลธร จันทะวงศ์

      แหล่งเผยแพร่ บทความวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 เล่มที่ 17  มหาวิทยาลัยสยาม

             เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม 2558

 

3.2     เรื่อง การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Panning)

ชื่อผู้วิจัย ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

แหล่งเผยแพร่ บทความวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 เล่มที่ 17  มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม 2558

 

3.3 เรื่อง ภาพถ่าย Candid การสื่อสารของภาพถ่ายแบบตรงไปตรงมา

     ชื่อผู้วิจัย กิตติธัช ศรีฟ้า

     แหล่งเผยแพร่ บทความวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 เล่มที่ 17  มหาวิทยาลัยสยาม

            เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม 2558

 

3.4 เรื่อง การใช้คาร์แรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึก กรณีศึกษาสติ๊กเกอร์ไลน์

ชื่อผู้วิจัย สมเกียรติ ศรีเพ็ชร

แหล่งเผยแพร่ บทความวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 เล่มที่ 17   มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม 2558

 

3.5 เรื่อง การณีศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหางานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

ชื่อผู้วิจัย ดร.มนทิรา ธาดาอำนวยชัย

แหล่งเผยแพร่ บทความวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 เล่มที่ 17  มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม 2558

 

3.6 เรื่อง การใช้วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ในการจัดทำหนังสือพิมพ์สยามเพรส รายวิชา Block     Learning ภาควิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ปีการศึกษา 2557 

ชื่อผู้วิจัย ประกิจ อาษา, สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์, จารุณี วรรณศิริกุล

แหล่งเผยแพร่ บทความวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 เล่มที่ 17  มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม 2558

 

3.7 เรื่อง การวิเคราะห์วาทกรรมจากข่าวบริการ กทม. ในหนังสือพิมพ์รายวันที่เผยแพร่ ช่วงการชุมนุมของ   กลุ่ม กปปส.

        รัฐเขต ปรีชล

ชื่อผู้วิจัย รศ.สุธี พลพงษ์

แหล่งเผยแพร่ บทความวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 เล่มที่ 17  มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม 2558

 

        3.8 เรื่อง โฆษณากับการซื้อสินค้าของแรงงานต่างชาติในเขตภาษีเจริญ พ.ศ.2557

                ชื่อผู้วิจัย เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์, ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

แหล่งเผยแพร่ บทความวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 เล่มที่ 17  มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม 2558

 

3.9 เรื่อง วิจารณ์หนังสือ พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ ของ รองศาสตราจารย์ รุ่งนภา พิตรปรีชา

ชื่อผู้วิจัย ธีรวันท์ โอภาสบุตร

แหล่งเผยแพร่ บทความวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 เล่มที่ 17  มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม 2558

 

 

 

 

4.      ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ (ค่าถ่วงน้ำหนัก 1.00) จำนวน -  เรื่อง

ข้อมูลงานสร้างสรรค์ของคณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

ประเภทผลงาน

ค่าถ่วงน้ำหนัก

ผลงาน

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี

9.2.1 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online

0.20

1.จิตรกรรมชื่อ

“ในหลวง”

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

นิทรรศการศิลปะ ร๙จัดแสดง ณ ช. ประทุมทอง อาร์ตสเปช ถ.หน้าพระลาน กรุงเทพฯ เดือนธะนวาคม 2558

2.จิตรกรรมชื่อ

“พระพักต์พระพุทธรูปดินเผา ประดับอาคารศาสนสถาน”

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

ภาพวาดสำหรับสื่อการสอนในกิจกรรม "สอนศิลป์ถิ่นโบราณเวียงท่ากาน 2558"  ภายใต้โครงการในพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณพื้นที่โบราณสถานเวียงท่ากาน จ.เชียงใหม่

3.จิตรกรรมชื่อ

“พระพิมพ์ดินเผา(พระสาม) อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 17-19”

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

4.จิตรกรรมชื่อ

“ภาชนะดินเผา เตาเวียงกาหลงอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-22”

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

9.2.2 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.40

1.

 

 

 

2.

 

 

 

9.2.3 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.60

1.สปอตวิทยุกระจายเสียงเพื่อรณรงค์การดูแลสุขภาพในที่ทำงานชุด กิน อยู่ คือ

 

ธนาคารกสิกรไทย

อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล

24 ธันวาคม 2558

2.ภาพยนตร์สั้นเพื่อรณรงค์การดูแลสุขภาพในที่ทำงานเรื่อง กิน อยู่ คือ

ธนาคารกสิกรไทย

อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล

24 ธันวาคม 2558

3. รายการโทรทัศน์ รายการแอนิเมชันคลับ ตอน Ant

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข

อ.ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข

2 ตุลาคม 2558

4. รายการโทรทัศน์ รายการแอนิเมชันคลับ ตอน Junk Attack

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข

อ.ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข

16 ตุลาคม 2558

5. รายการโทรทัศน์ รายการแอนิเมชันคลับ ตอน วอกเกิ้ล

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข

อ.ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข

30 ตุลาคม 2558

6. รายการโทรทัศน์ รายการแอนิเมชันคลับ ตอน Addict

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข

อ.ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข

27 พฤษจิกายน 2558

7. รายการโทรทัศน์ รายการแอนิเมชันคลับ ตอน Illumination

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข

อ.ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข

18 ธันวาคม 2558

8. รายการโทรทัศน์ รายการแอนิเมชันคลับ ตอน Herbivore

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข

อ.ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข

25 ธันวาคม 2558

9. จิตรกรรมชื่อ

โขงเจียม

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

 

10. จิตรกรรมชื่อ

แก่งตะนะ 1

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

11. จิตรกรรมชื่อ

แก่งตะนะ 2

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

12. จิตรกรรมชื่อ

ภูเขา”

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

 

 

13. ภาพถ่ายชื่อ
“ภาพกิจกรรม
Bike for Dad

สื่อดิจิทัล

อ.เวทิต

ทองจันทร์

ภาพถ่ายบรรยากาศกิจกรรม Bike for Dad กับ พระปฐมเจดีย์ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการSelected Entries Presents in the Exhibition ในหัวข้อ

“พริ้งเพริศท่องเที่ยวไทย : Landmark”

14. ภาพถ่ายชื่อ
Greatest National Event กิจกรรมรวมใจชาติ”

สื่อดิจิทัล

อ.เวทิต

ทองจันทร์

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดแสดงภาพผ่านอินสตาแกรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา ในวันที่ 5-25 ธันวาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

15.ภาพถ่ายชื่อ “GARUDA : the Vahana of the Lord

สื่อดิจิทัล

อ.เวทิต

ทองจันทร์

16.ภาพถ่ายชื่อ “เรื่องราวที่เล่าขานไม่รู้จบ Never ending story

สื่อดิจิทัล

อ.เวทิต

ทองจันทร์

17.ภาพถ่ายชื่อ “ที่พึ่งทางใจ”

สื่อดิจิทัล

อ.เวทิต

ทองจันทร์

18.ภาพถ่ายชื่อ “King of the Ocean

สื่อดิจิทัล

อ.เวทิต

ทองจันทร์

 

 

19.ภาพถ่ายชื่อ “หมากขุม”

สื่อดิจิทัล

อ.เวทิต

ทองจันทร์

งานนิทรรศการภาพถ่าย “ปักษ์ใต้บ้านเรา" โดย นสพ.โฟกัส จัดแสดงภาพ ณ อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 17-20 ธันวาคม 2558

20. ภาพถ่ายชื่อ “รอยยิ้มจากด้ามขวาน”

สื่อดิจิทัล

อ.เวทิต

ทองจันทร์

21. ภาพถ่ายชื่อ “สองเกลอจอมซน”

สื่อดิจิทัล

อ.เวทิต

ทองจันทร์

9.2.4 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.80

1. จิตรกรรมชื่อ

ประภาคารแห่งทะเลใต้

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

 

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย INDO – THAILANDโดยศิลปินอินเดียและศิลปินไทย โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558 ณ Rebel Art Space, กรุงเทพฯ

 

 

 

2. จิตรกรรมชื่อ

บ้านริมน้ำกับความทรงจำที่ไม่มีกาลเวลา

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

3. จิตรกรรมชื่อ

ดินแดนริมฝั่งแม่น้ำตะวันตก

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

9.2.5 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

1.00

 1. ภาพพิมพ์ชื่อ “Good morning

2. ภาพพิมพ์ชื่อ “Good Evening

 

สื่อดิจิทัล

อ.สุริยะ

ฉายะเจริญ

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “PARP-PIM” Mini Prints Project 2015 แสดงงานศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็กมากกว่า 100 ชิ้นจากศิลปินหลายประเทศ จัดแสดง ณ  Kalwit Studio & Gallery, กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 27 ธันวาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised