nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

คณะกรรมการจรรณยาบรรณคณะนิเทศศาสตร์มอบรางวัลด้านจรรยาบรรณดีเด่นให้กับคณาจารย์เเละนักศึกษาในเเต่ละภาควิชาฯ ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องคณะฯ อาคาร 19-704 วันที่ 8 เมษายน 2558

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2558 ขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อท่านคณบดี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ และแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ 

 

วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2  

ISSN 1513-2226        

          วารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมีนโยบายที่จะให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาการโฆษณา สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อดิจิทัล สาขาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสาขาสื่อสารการแสดง รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์และยังใช้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการตลอดจนวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ โดยเรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ตีพิมพ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา บทความ ข้อคิดเห็นและทัศนคติที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อความใดๆ จากวารสารไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เชียนและบรรณาธิการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์

หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิมพ์ในวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 

 แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 

 

 
  วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 16 ฉบับที่ 20 
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 18
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 16
 
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับที่ 14

นางสาวอาจรีย์ ศักดิ์เกษตรกูล และ นายธนบูรณ์ ดีมาก นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คว้ารางวัล 2 รางวัล ในโครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว สื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา “รางวัลสื่อต้นแบบสร้างสุข” คือรางวัลแนวคิดสร้างเสริมสุขภาวะยอดเยี่ยม ผลงาน ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนพูนบำเพ็ญ และ รางวัลชมเชย ผลงาน สุขภาพดีด้วยการรำไม้พลอง โครงการดังกล่าว เป็นรางวัลที่สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น” โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เป็นที่ปรึกษา

 

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมถวายพระพร : เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 60 พรรษา

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised