nitade

ศูนย์วิจัยนิเทศศาสตร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย คณะนิเทศศาสตร์
รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
 
ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ศูนย์วิจัยคณะนิเทศศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์
และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยของ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษานิเทศศาสตร์ การบริหารงานขึ้นตรงต่อคณบดี คณะกรรมการวิจัยและหัวหน้าศูนย์วิจัย มีหน้าที่ในการจัดทำแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์ เช่น จัดหาแหล่งทุนการวิจัย เป็นต้น และยังให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการทำวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือและประสานงานในการทำวิจัยระหว่างสถาบันทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย โดยการสืบค้นผ่านเครือข่าย Internet ดำเนินการจัดการอบรม สัมมนาทางการวิจัยและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทางการวิจัย เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการวิจัย การประสานงานในการเก็บข้อมูล และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฯลฯ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของ คณะนิเทศศาสตร์สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
 
 
หน้าที่ของศูนย์วิจัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัยแก่หน่วยงาน และบุคคลทั่วไป อาทิ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล
  • การฝึกอบรมด้านการวิจัยและพัฒนานักวิจัย การที่จะให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบงานวิจัย รวมทั้งการสร้างการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิจัยเป็นอย่างดี ศูนย์วิจัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เปิดให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

Download : แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

ศูนย์วิจัยนิเทศศาสตร์ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการผลิตงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งยังเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)


 
คณะกรรมการศูนย์วิจัยนิเทศศาสตร์
อธิการบดี   ที่ปรึกษา
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   ประธานกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพ   กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการวิชาการ   กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและกิจการทั่วไป กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและกิจการทั่วไป กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการการเงิน   กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการวิจัยและเครือข่าย เลขานุการ
เลขานุการคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home งานวิจัย ศูนย์วิจัยนิเทศศาสตร์