nitade

วิสัยทัศน์ พันธกิจ งานวิจัย

ปัจจุบันนี้การวิจัยนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรฐกิจและสังคมอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่ปรากฎต่อสาธารณชนมีความเที่ยงตรง นำเสนอสิ่งที่เป็นความจริง ก็จะสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ
 
วิสัยทัศน์
"ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางานสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

 1. สร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ
 2. นำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สร้างสิทธิประโยชน์สู่คณะฯและมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
 3. นำระบบเครือข่ายการบริหารงานวิจัยของคณะวิชา มาพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

เป้าหมายการวิจัย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นเป้าหมายหลัก คือ

 1. สร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
 2. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 3. สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะด้านสังคม และพาณิชย์

นโยบายการวิจัย

 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพิ่มขึ้น
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์โดยผ่านการคัดสรรวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัย
 3. สร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อเป็นที่พึ่งพาของนักวิจัยและสังคม
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบงานวิจัยและการติดตามประเมินผลบริการวิชาการ และการศึกษาที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนำสังคมสู่มาตรฐานสากล
 5. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 6. สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้และความสามารถในการนำผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
 7. ส่งเสริมความสามารถในการคิด และวิธีการวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวิจัย/งานสร้างสรรค์
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมวิจัยร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก

เครือข่ายวิชาการ

 • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home งานวิจัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ งานวิจัย