nitade

บุคลากร

สัมมนาสหกิจศึกษา

20 สิงหาคม 2558 :: ภาควิชาการหนังสือพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาและนำเสนอรายงานสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษา 3/2557 ณ 15-404

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home บุคลากร Uncategorised สัมมนาสหกิจศึกษา