nitade

อาจารย์ประกิจ อาษา

 

 

คุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ระดับปริญญาตรี 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 ผลงานวิชาการ

ปีการศึกษา 2559

 Download :: การวิเคราะห์อภิมานรายงานสหกิจศึกษาด้านการรายงานข่าวของภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานสืบเนื่องจากการประชุมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7 ) หน้า 102 - 109 

 Download :: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน:การเรียนรู้ตามสภาพจริงของนักศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ประจำปี 2559) หน้า 93 - 102 

 

ปีการศึกษา 2558

 Download :: การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอ (PDCA) ในการจัดทำหนังสือพิมพ์สยามเพรส ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 ประจำปี 2558)

 

ปีการศึกษา 2557

 Download :: ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ (วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 ประจำปี 2557)

 

ปีการศึกษา 2555

 Download :: การวิจัยในชั้นเรียน การใช้วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ในการออกแบบวารสารเฉพาะกิจ ‘นิเทศสาส์น’ ปีการศึกษา 2555

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม