nitade

 

อาจารย์ประกิจ อาษา

ตำแหน่ง  หัวหน้าภาค
ห้องพัก  15-404
หมายเลขภายใน  5367
เบอร์โทรศัพท์  081-141-1551
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ CLICK HERE
ผลงานวิชาการ CLICK HERE
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ CLICK HERE

อาจารย์สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ 

ตำแหน่ง เลขานุการ 
ห้องพัก 15-404
หมายเลขภายใน 5367 
เบอร์โทรศัพท์ 086-987-1414 
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ CLICK HERE
ผลงานวิชาการ CLICK HERE

อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ 
ห้องพัก  15-404 
หมายเลขภายใน 5367 
เบอร์โทรศัพท์  089-761-1719 
 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
คุณวุฒิ  CLICK HERE
ผลงานวิชาการ  CLICK HERE
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ CLICK HERE

อาจารย์กฤติกา นพรัตน์  

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก  15-404 
หมายเลขภายใน  5367  
เบอร์โทรศัพท์  081-813-1274 
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
คุณวุฒิ   CLICK HERE
ผลงานวิชาการ   CLICK HERE

 

อาจารย์ปฐมพงษ์ ท่าข้าม  

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ 
ห้องพัก  15-404 
หมายเลขภายใน  5367  
เบอร์โทรศัพท์  087-701-4164
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณวุฒิ   CLICK HERE
ผลงานวิชาการ   CLICK HERE

 


 

 ชื่อ-สกุล พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล
ตำแหน่ง หัวหน้าภาค
ห้องพัก 19-702
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 772 2680
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook aommie.ploychanok
คุณวุฒิ สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นศ.ม.(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชื่อ-สกุล ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 15-405
หมายเลขภายใน 5167
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 855 7071
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook kob.supaporn.5
คุณวุฒิ นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสยาม
  ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนากลุ่มหัตถอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2559-2560)
  หัวหน้าโครงการประเมินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน (2560)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสราภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 

  ชื่อ-สกุล ธีรวันท์ โอภาสบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)    -
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook     -
คุณวุฒิ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานบทความวิชาการ 2557 "พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้วัฒนธรรมองค์กร: สืบสาน สอดส่อง ประสานความเข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลง"
  2559 “แนวทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีของสตรี”
  2560 "การวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา โครงการเดิน – วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”

 ชื่อ-สกุล ชุติภา สิงห์ศักดิ์เสรี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 095 517 3865
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook -
คุณวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ศศ.ม. (สื่อสารประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานวิจัย 2557 การสื่อสารข่าวกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ในสื่อสิ่งพิมพ์ไทย การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยสยาม
  2558 การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิเมาไม่ขับ การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยสยาม.
  2559 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (งานวิจัยร่วมกับสุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์,สุทธิ เรืองรัตน์สุนทร)การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยสยาม.
  2560 สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์องค์กร การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม.

 

 ชื่อ-สกุล  เวทิต ทองจันทร์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ หัวหน้าภาควิชา
ห้องพัก  Digital Media อาคาร 12 ชั้น 5
หมายเลขภายใน  5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  086 755 3737
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website  www.weonephoto.com
Facebook http://www.facebook.com/vethit
คุณวุฒิ  
2539 นศ.บ. การโฆษณา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสยาม
2542 Advanced Diploma in Electronic Design & Interactive Media Victoria University, Melbourne, Australia.
2547 นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Download CV ได้ที่นี่

ผลงานวิจัย  
2560 กำลังดำเนินการวิจัย (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) การเปลี่ยนผ่านของตลาดน้ำในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ สมุดภาพเรียงความขาวดำ เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน้ำในประเทศไทย.  งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม.
2557 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลสำหรับใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม.
2552 นวัตกรรมการสื่อสารกับการยอมรับระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล. งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม
2547 ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา กับ การยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม.
ผลงานบทความวิชาการ  
2560 การใช้ตัวแปร P ในแบบจำลอง KAP เป็นปัจจัยนำในโครงการ "สร้างสุ(ก) ในสังคม" รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดี ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม.
2559 การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ( 2559 ) หน้า 110 - 116.
2558 การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศ สำหรับภาพยนตร์โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ Aerial Photography Production for Real Estate Commercial Movies. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 ( 2558 ) หน้า 22 - 30.
2558 Social Responsibility Activity Development at Tao-ngoy community of the Third Royal Factory (Tao-ngoy), Sakolnakorn and Communication Arts Consortium. 2nd International Corporate and Marketing Communication in Asia Conference 29-30 January 2015. page 474-487
2557 การพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนเต่างอยของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาสาขานิเทศศาสตร์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 (2557) หน้า 82-92.
2556 ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้าปก facebook.com. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ( 2556 ) หน้า 8 - 16.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

 
ชื่อ-สกุล ปรเมศวร์ รัมยากูร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 400 3223
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook http://www.facebook.com/poramate.kae
คุณวุฒิ  
2542 ศศ.บ.ภาษาเพื่ออาชีพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543 Postgraduate,Communication Arts/Marketing Communication,University of Canberra, Australia.
2547 นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย  
2560 Mobile Revolution: การศึกษาปัจจัยที่ทําาให้เกิดการก้าวเข้ามาสู่ยุคของ Mobile ในประเทศไทย และผลกระทบท่ี เกิดข้ึนในปัจจุบัน. การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม.
2547 ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. พฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์ จากบริการกระดานข่าว ผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การศึกษาเปรียบเทียบเว็บไซต์ในไทยยุคปัจจุบัน กับยุคฟองสบู่ดอทคอมแตกปี พ.ศ.2543ชื่อ-สกุล ศักรา ไพบูลย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 701 5675
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook http://www.facebook.com/sakkra.p
คุณวุฒิ  
2548 B.Sc. Computer Science, Mahidol University International College, Thailand.
2552 M.A. Visual Communication, Birmingham City University, United Kingdom.
ผลงานบทความวิชาการ  
2560 Study in Relevance of Stop Motion Animation Featured in Creation of the Game "Lumino City". การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม.
2559 การสร้างสรรค์งานสตอปโมชันพิกซิลเลชัน สําหรับการนําเสนอในงานแต่งงานชื่อ-สกุล สุริยะ ฉายะเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร และ เลขานุการ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 090 986 9937
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook suriya.chaya
คุณวุฒิ  
2549 ศ.บ. จิตรกรรม (เกียรตินิยมฯ อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2554 ศ.ม. ทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กำลังศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานวิจัย  
2560 กระบวนการสร้างสรรคและเผยแพรงานจิตรกรรม : กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมเพื่อน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีสร้างสรรค์และเผยแพร่ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560. การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม.
2559 งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดลายเส้นสำหรับใช้ในกิจกรรม “สีชุมชน” เพื่อผลิตบัตรอวยพร ส.ค.ส. ประจำปี 2559 ให้กับบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” นำเสนอผลงานวิจัยใน ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ บันทึกในรายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. หน้า 238-244.
2558 งานวิจัยเรื่อง “การสื่อความหมายภาพวาดเส้นชุดมะนิลา 2557” นำเสนอผลงานวิจัยใน ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บันทึกในรายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5. หน้า 338-352.
2555 Symbol of Thai Flag in Contemporary Art” ใน Proceeding 4rd Fine Arts International Conference 2012 in Bangkok
2554 ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม:กรณีศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยนิทรรศการ “อิทส์มี”. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 (2559)
2559 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดลายเส้นสําหรับใช้ในกิจกรรม“สีชุมชน” เพื่อผลิตบัตรอวยพร ส.ค.ส. ประจําปี 2559 ให้กับบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
2558 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดเส้นชุด “มะนิลา 2557”. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 (2558).
2558 กระบวนการสอนเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อความหมายภาพจิตรกรรมในหัวข้อ “วาดฝัน ฉันจะเป็น...” ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 ประจำปี 2557, หน้า 93-101.
2557 ผลงานดิจิทัลอาร์ตจากงานวิจัย: กรณีศึกษาผลงานสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ประจำปี 2556 หน้า 43-47.

 
ชื่อ-สกุล กัญฉกาจ ตระการบุญชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 12-500
หมายเลขภายใน 5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 085 057 7728
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook halem.poppi
คุณวุฒิ  
2547 นศ.บ.การโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
2560 วม. การบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานวิจัย  
2560 ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. การเปรียบเทียบการบริหารงานการผลิตรายการทีวีดิจิทัลผ่านยูทูบช่องรับทราบโปรดักชั่น กับช่องเฟ็ดเฟ่บอยแบนด์.
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 ทีวีออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ

 ชื่อ-สกุล ธนัช นนท์ขุนทด
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 12-500
หมายเลขภายใน 5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 089 177 2260
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook http://www.facebook.com/thanut.nonkhuntod
คุณวุฒิ  
2549 นศ.บ.การโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
กำลังศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผลงานบทความวิชาการ  
2560 การสร้างสรรค์การภาพยนตร์สั้น เรื่อง ปฎิธานนิรันดร. การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม.

 ชื่อ-สกุล ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 12-500
หมายเลขภายใน 5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 084 724 8795
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Lattasith Taweesuk
คุณวุฒิ  
2552 ศ.บ.การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2560

นศ.ม.นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผลงานวิจัย  
2560

ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร

ผลงานบทความวิชาการ  
2560 การกํากับพิธีกรเด็กในรายการ แอนิเมชั่นคลับ. (ร่วมกับ ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และเจตน์จันทร์ เกิดสุข). การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม.
2560 การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร. (ร่วมกับ ศิริชัย ศิริกายะ). การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม.
2559 การสื่อสารด้วยลายเส้นและภาพฝังใจ ที่ปรากฏในลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเรื่องยักษ์
2559 การนําเสนอเน้ือหาข้ามพ้นสื่อของรายการ แอนิเมชั่นคลับ ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข (ร่วมกับ พิสิฐพงศ์ กระสินธุ์ และ ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง)
2558 การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 (2558).
2556 กระบวนการออกแบบลายเส้นเพื่อสื่อสารผ่านลักษณะดีและร้ายของตัวการ์ตูนกรณีศึกษาภาพยนตร์การ์ตูนขนาดสั้น เรื่อง Paperman. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับที่ 14 (2556).

 ชื่อ-สกุล สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 083 616 5789
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook somkiat.sriphech
คุณวุฒิ  
2556 นศ.บ.สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม
กำลังศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานบทความวิชาการ  
2560 การใช้รหัสของสติ๊กเกอร์ไลน์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล. (ร่วมกับ ศิริชัย ศิริกายะ). การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม.
2559 การเลือกสรรสติ๊กเกอร์ไลน์ สําหรับใช้เพื่อการสื่อความหมาย
2558 การใช้คาแรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกกรณีศึกษาสติ๊กเกอร์ไลน์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 17

 

 ชื่อ-สกุล ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาค
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 082 072 0007
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Facebook nitade2010
คุณวุฒิ นศ.บ. (การโฆษณา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ชื่อ-สกุล ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง  
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  
E-mail  
Facebook  
คุณวุฒิ นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  นศ.ม. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 
ชื่อ-สกุล ฐานทัศน์ ชมภูพล 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 095 516 4241
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook ajarn.thanatat
คุณวุฒิ บช.บ. (การบัญชี)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
ชื่อ-สกุล เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
ตำแหน่ง เลขานุการ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 099 806 4699
E-mail Siamradio09 @gmail. Com 
Facebook why.ekkasit
คุณวุฒิ นศ.บ. (การโฆษณา)มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานบทความวิชาการ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแอพพลิเคชัน JOOX MUSIC THAILAND

 

 ชื่อ-สกุล ชโลธร จันทะวงศ์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาค
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)    -
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Armmo chalotorn
คุณวุฒิ ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ชื่อ-สกุล  ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ
ตำแหน่ง  
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  
E-mail  
Facebook  
คุณวุฒิ ศศ.บ. (โบราณคดี-ภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
ชื่อ-สกุล อนรรฆอร บุรมัธนานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 086 343 0579
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Koko Channel
คุณวุฒิ ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

ชื่อ-สกุล  ธนกร พฤกษชาติถาวร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  
E-mail  
Facebook  
คุณวุฒิ อ.บ. (ภาษาไทย)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
ชื่อ-สกุล จุฑารัตน์ การะเกตุ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 308 1159
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook ice-yaa benedicita 
คุณวุฒิ ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง)(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  
ชื่อ-สกุล  วณิชชา ภราดรสุธรรม
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  
E-mail  
Facebook  
คุณวุฒิ  ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   นศ.ม. (สื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home บุคลากร สื่อดิจิทัล คณะอาจารย์ประจำภาค