nitade

Up

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 18

ส่วนนำวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 18
1. ห้องหุ่น : ศิลป์แห่งบทละครที่ไม่จางหาย
2. การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมของสโมสรฟุตบอล พะเยาเอฟซี
3. รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก : บทบาทของสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ?
4. Changes in Space, Place and the Role of Thai Classical Puppet Theater “Joe Louis”
5. กระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม: กรณีศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยนิทรรศการ “อิทส์มี”
6. การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “รายการ แอนิเมชั่นคลับ” ซีซั่น 1
7. การสร้างสรรค์สัญลักษณ์ในเครื่องแต่งกายตัวละครกรณีศึกษาภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์เรื่อง มหาศึกชิงบัลลังก์
8. กระบวนการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางในการแสดงชุด “วิถีแห่งสุวรรณภูมิ”
9. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Long Exposure) ด้วยฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์
10. การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนำการบริโภคผลไม้ไทย
11. การออกแบบสัญลักษณ์แสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนผลิตภัณฑ์ 3 จังหวัดภาคเหนือ
12. การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม (CSR) ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
13. เลขนศิลป์เพื่อการนำเสนอบุคลิกสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์
14. พฤติกรรมการสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทำงานของผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่น
15. การพัฒนาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เลือกสรร
16. กระบวนการผลิตเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร
17. การวิเคราะห์การออกแบบและสื่อความหมายบนบรรจุภัณฑ์ของขนมขบเคี้ยวที่คัดสรร
18. อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อลูกค้าชาวมุสลิมในการใช้สื่อเฟซบุ๊ก เพื่อตัดสินใจใช้บริการ : กรณีศึกษาร้านอาหารอิบติซาม
19. วิจารณ์หนังสือ ‘หลักนิเทศศาสตร์’ ของ อาจารย์พิชญาพร ประครองใจ
 
 
Powered by Phoca Download

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 18