nitade

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์

RTF คว้า 2 รางวัล

นางสาวอาจรีย์ ศักดิ์เกษตรกูล และ นายธนบูรณ์ ดีมาก นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คว้ารางวัล 2 รางวัล ในโครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว สื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา “รางวัลสื่อต้นแบบสร้างสุข” คือรางวัลแนวคิดสร้างเสริมสุขภาวะยอดเยี่ยม ผลงาน ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนพูนบำเพ็ญ และ รางวัลชมเชย ผลงาน สุขภาพดีด้วยการรำไม้พลอง โครงการดังกล่าว เป็นรางวัลที่สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น” โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เป็นที่ปรึกษา

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม