nitade

รายงานสหกิจศึกษา

JR คว้าที่ 1 ผู้ผลิตข่าวดิจิทัล

นักศึกษาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เข้าร่วมการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 .ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ NECTEC (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) โดยการอบรมมีการฝึกทำ Website ข่าวออนไลน์เพื่อฝึกปฏิบัติงานข่าว การวางแผนการตลาด ร่วมถึงการออกแบบดีไซน์หน้า Website ในการนี้  นางสาวมิน แซ่จัง นางสาวนริศรา สาลีวงค์ นางสาวฐิภาภรณ์ สากลวารี (นักศึกษาการหนังสือพิมพ์ฯ) และเพื่อนต่างสถาบันได้เสนอข่าวประเด็นเด็กเยาวชนสถานพินิจซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 และนางสาวสุนิษา บุญเดชได้รับรางวัลชมเชย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 ด้วยนะคะ  

 

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home รายงานสหกิจศึกษา Uncategorised JR คว้าที่ 1 ผู้ผลิตข่าวดิจิทัล