nitade

ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า

CA Alumni News

Positioning : รับสมัครผู้สื่อข่าว 

ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามที่มีความรู้และสนใจด้านการตลาด ไลฟสไตล์ ตลอดจนความเป็นไปของสังคมออนไลน์ และออฟไลน์ และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 


 

 

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ Read more


 

ประกวดภาพถ่าย “ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า ครั้งที่ 1” ประจำปี 2559  

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันปั่นจักรยารเพื่อการกุศล และมูลนิธิอัลเกาษัร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า ครั้งที่ 1” ประจำปี 2559 ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเกียรติบัตร Read more


 

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดการประกวดข่าวและสารดคีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประจำปี 2558 โดยแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ คือ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง ประเภทสื่อโทรทัศน์ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ ประเภทสื่อโทรทัศน์ภาคพลเมือง ชิงเงินรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณ Read more


 

   

 

 

 

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Quick Links ข้อมูลข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า