nitade

แผนงานนิเทศศาสตร์

 

          การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 

 จุดแข็งของคณะนิเทศศาสตร์

· มีการทำงานที่เป็นระบบ และกลไก และใช้วงจรประกันคุณภาพในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับดีมาก

·  ผู้บริหาร(คณบดี)มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารงานในระดับคณะฯ

·  มีประสบการณ์ในระบบการจัดการเรียน การสอนตามสภาพที่เป็นจริง Block Learning  ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สกอ.

·  นโยบายของคณะฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณาจารย์ในด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ

·  คณะฯมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

 จุดอ่อนของคณะนิเทศศาสตร์

·   คณาจารย์ในคณะฯส่วนใหญ่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ

·   มีอุปกรณ์ในด้านการเรียน การสอนยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา

·  ไม่มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาการทำงานของคณาจารย์

 

 โอกาสของคณะนิเทศศาสตร์

· มีนักศึกษาสนใจเรียนในคณะนิเทศศาสตร์จำนวนมากเนื่องจากตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตที่จบในคณะนิเทศศาสตร์

·  ความต้องการของตลาดแรงงานยังมีอยู่มาก เนื่องจากธุรกิจสื่อสารมวลชนกำลังอยู่ในช่วงเติบโต

·  สามารถประยุกต์ให้เข้ากับการทำงานในสายอาชีพอื่นๆได้เป็นอย่างดี

·  มีรถไฟฟ้าบีทีเอสผ่านหน้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาที่อยู่ชานเมืองมีโอกาสเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น

· การพัฒนาของโลกดิจิทัลทำให้คณะฯมีโอกาสพัฒนาในด้านการเรียน การสอนที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลได้อีกมาก

 

 ภัยคุกคามของคณะนิเทศศาสตร์

· การแข่งขันเพื่อแบ่งรับนักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์มีสูงเนื่องจากมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งรัฐและเอกชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น

· การเดินทางสะดวกมากขึ้นทำให้นักศึกษามีโอกาสเข้าไปเรียนเพิ่มขึ้น

· มหาวิทยาลัยในย่านฝั่งธนบุรีมีเปิดคณะฯนี้เช่นกัน เช่น ม.กรุงเทพธนบุรี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์

· ม.รัฐที่เปิดคณะนิเทศศาสตร์มีการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้โอกาสที่ถูกแย่งนักเรียนที่เป็นเป้าหมายของคณะฯมีมากขึ้น

· ในมหาวิทยาลัยเดียวกันมีเปิดหลักสูตซ้ำซ้อนกับคณะนิเทศศาสตร์ เช่น วิทยาลัยศิลปะการแสดง สาขาวิชาอนิเมชั่นและครีเอทีฟมีเดีย

Comm.Arts Review

Knowledge Management

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะนิเทศศาสตร์

คลิกที่ Link เพื่อเปิดชมด้วย PDF

ปีการศึกษา 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 : 13 มกราคม 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 : 3 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 : 4 มีนาคม 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 : 19 เมษายน 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 : 2 พฤษภาคม 2560

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 : 7 มิถุนายน 2560


ปีการศึกษา 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 : 13 มกราคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 : 3 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 : 9 มีนาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 : 7 เมษายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 : 4 พฤษภาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 : 4 มิถุนายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 : 8 กรกฎาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 : 4 สิงหาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2559 : 3 กันยายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2559 : 6 ตุลาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2559 : 5 พฤศจิกายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2559 : 9 ธันวาคม 2559


ปีการศึกษา 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2558 : 4 สิงหาคม 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 : 16 กันยายน 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2558 : 14 ตุลาคม 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2558 : 4 พฤศจิกายน 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2558 : 2 ธันวาคม 2558

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 : 13 มกราคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 : 3 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 : 9 มีนาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559 : 7 เมษายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559 : 4 พฤษภาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2559 : 4 มิถุนายน 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2559 : 8 กรกฎาคม 2559

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2559 : 4 สิงหาคม 2559

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม