nitade

SWOT

 

          การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 

 จุดแข็งของคณะนิเทศศาสตร์

· มีการทำงานที่เป็นระบบ และกลไก และใช้วงจรประกันคุณภาพในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับดีมาก

·  ผู้บริหาร(คณบดี)มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารงานในระดับคณะฯ

·  มีประสบการณ์ในระบบการจัดการเรียน การสอนตามสภาพที่เป็นจริง Block Learning  ที่สอดคล้องกับนโยบายของ สกอ.

·  นโยบายของคณะฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณาจารย์ในด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพ

·  คณะฯมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

 จุดอ่อนของคณะนิเทศศาสตร์

·   คณาจารย์ในคณะฯส่วนใหญ่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ

·   มีอุปกรณ์ในด้านการเรียน การสอนยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา

·  ไม่มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาการทำงานของคณาจารย์

 

 โอกาสของคณะนิเทศศาสตร์

· มีนักศึกษาสนใจเรียนในคณะนิเทศศาสตร์จำนวนมากเนื่องจากตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตที่จบในคณะนิเทศศาสตร์

·  ความต้องการของตลาดแรงงานยังมีอยู่มาก เนื่องจากธุรกิจสื่อสารมวลชนกำลังอยู่ในช่วงเติบโต

·  สามารถประยุกต์ให้เข้ากับการทำงานในสายอาชีพอื่นๆได้เป็นอย่างดี

·  มีรถไฟฟ้าบีทีเอสผ่านหน้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาที่อยู่ชานเมืองมีโอกาสเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยมากขึ้น

· การพัฒนาของโลกดิจิทัลทำให้คณะฯมีโอกาสพัฒนาในด้านการเรียน การสอนที่เกี่ยวกับสื่อดิจิทัลได้อีกมาก

 

 ภัยคุกคามของคณะนิเทศศาสตร์

· การแข่งขันเพื่อแบ่งรับนักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์มีสูงเนื่องจากมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งรัฐและเอกชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น

· การเดินทางสะดวกมากขึ้นทำให้นักศึกษามีโอกาสเข้าไปเรียนเพิ่มขึ้น

· มหาวิทยาลัยในย่านฝั่งธนบุรีมีเปิดคณะฯนี้เช่นกัน เช่น ม.กรุงเทพธนบุรี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์

· ม.รัฐที่เปิดคณะนิเทศศาสตร์มีการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นทำให้โอกาสที่ถูกแย่งนักเรียนที่เป็นเป้าหมายของคณะฯมีมากขึ้น

· ในมหาวิทยาลัยเดียวกันมีเปิดหลักสูตซ้ำซ้อนกับคณะนิเทศศาสตร์ เช่น วิทยาลัยศิลปะการแสดง สาขาวิชาอนิเมชั่นและครีเอทีฟมีเดีย

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Quick Links SWOT