nitade

การบริการวิชาการ

 คู่มือบริการวิชาการแก่สังคม คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2558


 แผนปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการคณะนิเทศศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2558


 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการคณะนิเทศศาสตร์


 

            การบริการวิชาการนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะนิเทศศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน โดยประสานความร่วมมือกับอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ โดยมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 กิจกรรมบริการวิชาการร.ร.สารสาสน์วิเทศฯอ.ประกิจ อาษา อ.สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข และ อ.วณิชชา ภราดรสุธรรม ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยสอนนักเรียนระดับมัธยมปลาย แผนกสองภาษา ในรายวิชาเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยเน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการทำฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียนการ สอนด้านนิเทศศาสตร์ ได้แก่ด้านการแสดง ด้านการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์เป็นต้น  กิจกรรมแนะแนวก้าวแรกสู่รั้วนิเทศศาสตร์ ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Quick Links การบริการวิชาการ