nitade

อาจารย์กฤติกา นพรัตน์

 

 

คุณวุฒิ

ระดับปริญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี 

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผลงานวิชาการ

ปีการศึกษา 2559

 Download ::  ‘สงครามข่าว’ Breaking News (การประชุมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7) หน้า 126 - 127

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Quick Links นิเทศสาส์น Uncategorised อาจารย์กฤติกา นพรัตน์